Erasmus Plus

W lipcu 2017 – 5 nauczycielek z Przedszkola nr 71 w Gdańsku, w ramach programu Erasmus Plus, wyjechało na kurs językowy do Cambridge w Wielkiej Brytanii – koordynatorem programu jest dyr. Lucyna Gużewska.

Warunkiem uczestnictwa w programu było opracowanie wniosku do projektu, który został zatwierdzony przez organizatora.

Jesteśmy jedynym przedszkolem w gminie Gdańsk, które zostało zakwalifikowane do udziału w programie.

Naszym głównym celem było podnoszenie kompetencji językowych, poznawanie kultury Wielkiej Brytanii, nawiązanie kontaktów z innymi uczestnikami programu.

Po powrocie z mobilności uczestnicy programu będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy wspomagając lektora języka angielskiego, w nauce języka, będą promować program wśród rodziców i nauczycieli z innych przedszkoli w środowisku lokalnym.

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig). Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

Priorytety

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstwa pomiędzy przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami, uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.